ಒಮ್ಮುಖ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಪ್ರಭುತ್ವ

ಒಮ್ಮುಖ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಪ್ರಭುತ್ವ

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕವೂ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಘೋಷಣೆಯೂ ಒಂ

ಎರಚೊ ಬದಲು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೋದಲೆ ಮೂರ್ಖ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು ಈಗ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕೂಡ m.prajavani.net/news/article/2…

ಎರಚೊ ಬದಲು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೋದಲೆ ಮೂರ್ಖ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು ಈಗ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕೂಡ

m.prajavani.net/news/article/2…