ದಿಗ್ವಿಜಯ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಪರಿಕ್ಕರ್ ಧನ್ಯವಾದ ! goo.gl/uYYLsX. { ಕುದುರೆ ಕೋಳ್ಳುವಾಗ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋ ?}

ದಿಗ್ವಿಜಯ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಪರಿಕ್ಕರ್ ಧನ್ಯವಾದ ! goo.gl/uYYLsX. { ಕುದುರೆ ಕೋಳ್ಳುವಾಗ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋ ?}