ವರನ ದಿಬ್ಬಣವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ವಾದ್ಯ ತಂಡ ಕರೆಸಿದ್ದ ದಲಿತನ ಮನೆಯ ಬಾವಿಗೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದರು! goo.gl/8EXaeh

ವರನ ದಿಬ್ಬಣವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ವಾದ್ಯ ತಂಡ ಕರೆಸಿದ್ದ ದಲಿತನ ಮನೆಯ ಬಾವಿಗೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದರು! goo.gl/8EXaeh

We recognize this and hence at #odcblr2017 we had a great workshop on privacy & security of open data. https://twitter.com/pranesh/status/858287661076951045

We recognize this and hence at #odcblr2017 we had a great workshop on privacy & security of open data.