ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಯಡ್ಡಿ, ನಳಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರಮ ನನ್ನ ಮೇಲೇಕೆ : ಮುತಾಲಿಕ್ karavaliale.net/why-action-aga… via @Karavali Ale

ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಯಡ್ಡಿ, ನಳಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರಮ ನನ್ನ ಮೇಲೇಕೆ : ಮುತಾಲಿಕ್ karavaliale.net/why-action-aga… via @Karavali Ale