ಇದು ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೆ? https://twitter.com/BlrCityPolice/status/893365439153221632

ಇದು ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೆ?

RT @praveenbs: ತಪ್ಪು ಮಾಡದವರು ಯಾರವ್ರೆ , ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದವರು ಎಲ್ಲವ್ರೆ, ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಾಗೊತ್ತೆ, ಕನ್ನಡಿಗರು ರುಬ್ಬೋದು ಶುರುವಾಗೊತ್ತೆ, ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ದಾ…

RT @praveenbs: ತಪ್ಪು ಮಾಡದವರು ಯಾರವ್ರೆ ,
ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದವರು ಎಲ್ಲವ್ರೆ,
ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಾಗೊತ್ತೆ,
ಕನ್ನಡಿಗರು ರುಬ್ಬೋದು ಶುರುವಾಗೊತ್ತೆ,
ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ದಾ…

RT @praveenbs: Comet ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲಚುಕ್ಕಿ ಅನ್ನೊ ಪದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಪದ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಕಲ್ಪನೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪದಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್…

RT @praveenbs: Comet ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲಚುಕ್ಕಿ ಅನ್ನೊ ಪದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಪದ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಕಲ್ಪನೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಪದಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್…

I hope Ali & friends come out of this mess safely. Ali is an awesome guy. Always smiling & ready to help. https://twitter.com/nielstenoever/status/894180131622748160

I hope Ali & friends come out of this mess safely. Ali is an awesome guy. Always smiling & ready to help.

RT @praveenbs: ಇದು ಆಳ ನೋಡೊ ಒಂದು ವಿಧಾನ, ಬೇಕಂತಲೇ ಹಿಂದಿ ಚಲನ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಸರಿ. ಒಂದ ಪಕ್ಶ ಪ್ರತಿರೋದ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ದೋಶ ಅಂತ ತಿಪ್ಪೆ…

RT @praveenbs: ಇದು ಆಳ ನೋಡೊ ಒಂದು ವಿಧಾನ, ಬೇಕಂತಲೇ ಹಿಂದಿ ಚಲನ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಸರಿ. ಒಂದ ಪಕ್ಶ ಪ್ರತಿರೋದ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ದೋಶ ಅಂತ ತಿಪ್ಪೆ…