ಪ್ರ: ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತ್ತಲ್ಲ! ನಾ: ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ೮೦೦ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅಯಿತ್ತಲ್ಲ

ಪ್ರ: ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತ್ತಲ್ಲ!
ನಾ: ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ೮೦೦ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅಯಿತ್ತಲ್ಲ