8:07 pm »

ಆದರೆ ಇವತ್ತೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಡಿ, ನಾಳೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿಸಿ ನೋಡೋಣ. #ಕನ್ನಡರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *