ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ Twitter HQ – #ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ 
Twitter HQ – #ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ
Twitter HQ – #ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ

Instagram filter used: Normal

Photo taken at: The Market

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.