ನಾಗರತ್ನಮ್ಮನ ಬಾಲಗಳು

ನಾಗರತ್ನಮ್ಮನ ಬಾಲಗಳು

ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ತುಂಬಾ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಅಮ್ಮನ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಶಾಲೆ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲ ನನ್ನಮ್ಮನ ಶಾಲೆ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.