RT @praveenbs: Comet ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲಚುಕ್ಕಿ ಅನ್ನೊ ಪದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಪದ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಕಲ್ಪನೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪದಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್…

RT @praveenbs: Comet ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲಚುಕ್ಕಿ ಅನ್ನೊ ಪದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಪದ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಕಲ್ಪನೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಪದಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *