ಇದು ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೆ? https://twitter.com/BlrCityPolice/status/893365439153221632

ಇದು ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೆ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *