7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮದರಸಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪಾಠ, ಪ್ರವಚನ! suvarnanews.tv/news/kannada-w… via @suvarnanewstv

7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮದರಸಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪಾಠ, ಪ್ರವಚನ! suvarnanews.tv/news/kannada-w… via @suvarnanewstv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *