{ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮೂಗು ತೂರಿಸುವುದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು!} m.prajavani.net/article/amp/20… pic.twitter.com/WsNRrdEu8O

{ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮೂಗು ತೂರಿಸುವುದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು!}

m.prajavani.net/article/amp/20… pic.twitter.com/WsNRrdEu8O