Nithya Kannada – Episode 15

Where do you work?
ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರ?
I work at Infosys
ನಾನು ಇನ್ಫ಼ೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ

Leave a Reply