Nithya Kannada – Episode 56

Which is your native place?
ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ಯಾವುದು?

I am from Lucknow
ನಾನು ಲಕ್ನವ್ ನವಳು/ನಾನು ಲಕ್ನವ್ ನವನು

Leave a Reply