Nithya Kannada – Episode 58

What is your working hours?
ನೀವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರ?

Morning 9 to evening five.
ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯ ರಿಂದ ಸಂಜೆ ೫ರ ವರೆಗು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ.

Leave a Reply