ಸುಪ್ರಿಂ ಕೊರ್ಟ್ ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತ ಹಾವಾಗಿದೆ!

ಸುಪ್ರಿಂ ಕೊರ್ಟ್ ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತ ಹಾವಾಗಿದೆ!