ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನ ತೆಗಳಿ ಈಗ ಹೊಗಳಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ರಾಮನೆ ಗತಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ನಾಮ. ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಬಿಡಿ ದೇವರ ಕೆಲಸ, ಕಂಡರೆ ಹೇ… https://twitter.com/i/web/status/1197467297570361344

ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನ ತೆಗಳಿ ಈಗ ಹೊಗಳಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ರಾಮನೆ ಗತಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ನಾಮ.

ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಬಿಡಿ ದೇವರ ಕೆಲಸ, ಕಂಡರೆ ಹೇ…

https://twitter.com/i/web/status/1197467297570361344