೨೦೨೦ ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ techಮಾತು ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. In 2020, Biweekly podcast on tech in Kannada. Look for details at https://www.techkannada.in/ or on my blog in Jan.

<img width="720" height="406" src="http://thej.in/wp-content/uploads/2019/12/e0b3a8e0b3a6e0b3a8e0b3a6-e0b2b0e0b2b2e0b38de0b2b2e0b2bf-e0b2aae0b38de0b2b0e0b2a4e0b2bf-e0b2b9e0b2a6e0b2bfe0b2a8e0b388e0b2a6e0b381.jpg" class="insta-image" alt="೨೦೨೦ ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ techಮಾತು ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. In 2020, Biweekly podcast on tech in Kannada.

Look for details at www.techkannada.in/ or on my blog in Jan.” srcset=”http://thej.in/wp-content/uploads/2019/12/e0b3a8e0b3a6e0b3a8e0b3a6-e0b2b0e0b2b2e0b38de0b2b2e0b2bf-e0b2aae0b38de0b2b0e0b2a4e0b2bf-e0b2b9e0b2a6e0b2bfe0b2a8e0b388e0b2a6e0b381.jpg 720w, http://thej.in/wp-content/uploads/2019/12/e0b3a8e0b3a6e0b3a8e0b3a6-e0b2b0e0b2b2e0b38de0b2b2e0b2bf-e0b2aae0b38de0b2b0e0b2a4e0b2bf-e0b2b9e0b2a6e0b2bfe0b2a8e0b388e0b2a6e0b381-300×169.jpg 300w” sizes=”(max-width: 720px) 100vw, 720px” />

೨೦೨೦ ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ techಮಾತು ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. In 2020, Biweekly podcast on tech in Kannada.

Look for details at https://www.techkannada.in/ or on my blog in Jan.

Instagram filter used: Normal

Photo taken at: Bangalore, India