ಎರಚೊ ಬದಲು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೋದಲೆ ಮೂರ್ಖ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು ಈಗ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕೂಡ m.prajavani.net/news/article/2…

ಎರಚೊ ಬದಲು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೋದಲೆ ಮೂರ್ಖ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು ಈಗ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕೂಡ

m.prajavani.net/news/article/2…

Leave a Reply