ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ
ಹೊಸ ವರುಷಕೆ ಹೊಸ ಹರುಷವ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತಿದೆ ನಮ್ಮನಷ್ಟೆ ಮರೆತಿದೆ

ಲೇಖಕರು.ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ

On iNaturalist: https://www.inaturalist.org/observations/74508990

As someone who has applied for #AdoptionInIndia and been waiting for more than a year now, I can tell you there is more interest in India than ever before. And it’s growing. @the_hindu should have talked to parents who have applied and waiting before concluding “adoption still not popular in India”.

When you log in to CARA and see a waiting list, you would know thousands of parents are still waiting. I know people who have been waiting for more than two years. So low adoption numbers are not because the adoption is not popular, but it’s because the process is tedious and takes years. And it undoubtedly not very friendly.

https://www.thehindu.com/society/the-story-of-two-women-adopted-by-dutch-families-in-search-of-their-birth-parents-in-india/article34168059.ece?homepage=true