ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ; ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹರಿಯುವ ಜೀವನದಿ…

ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ; ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹರಿಯುವ ಜೀವನದಿ…

ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆಗ ಐದು ವರ್ಷ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು.

Privacy concerns spill over offline: 5 steps you must take to prevent identity theft

Privacy concerns spill over offline: 5 steps you must take to prevent identity theft

How many times have you put down your name and number in a visitor’s book after making a purchase in a store? And filled in all your life’s details — from birth date to marital status — while registering on an ecommerce site or some delivery app? Next time you are asked to do that, step bac