ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬುವುದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರ. https://twitter.com/nimmasuresh/status/1197350872826679297

ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬುವುದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರ.