ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದಾದ ಸಾವುಗಳು, ಒಟ್ಟು 742,  30 ಮೇ 2020

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದಾದ ಸಾವುಗಳು, ಒಟ್ಟು 742,  30 ಮೇ 2020

Instagram filter used: Normal