ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದಾದ ಸಾವುಗಳು, ಒಟ್ಟು 742, 30 ಮೇ 2020
ವರೆಗೆ.

ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಸಾವುಗಳೆ :(

ಈಗಲೂ ಕೂಡ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬ…

https://twitter.com/i/web/status/1267033033917358080