Can you give me 5 meters of cloth for shirt?
ಅಂಗಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಐದು ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ.

Thats a lot, is it for two shirts?
ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದು ಎರಡು ಅಂಗಿಗೇ?

Yes, its for two shirts.
ಹೌದು. ಇದು ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳಿಗೆ.