How long will you be working today?
ನೀವು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರ?

I have lots of work. I will be working till 11PM
ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸವಿದೆ. ನಾನು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯ ವರೆಗು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ.