How much home loan are you taking?
ನೀವು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರ?

I am taking loan of 75 lakhs
ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.