I woke up at 7am yesterday

ninne nānu ēḷu gaṇṭege edde

ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೆ

I am waking up at 7am today

ivattu nānu ēḷu gaṇṭege eḷtā iddīni

ಇವತ್ತು ನಾನು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಎಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ

I will wake up at 7am tomorrow

nāḷe nānu ēḷu gaṇṭege ēḷtīni

ನಾಳೆ ನಾನು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಏಳ್ತೀನಿ

Verb: wake up

ಕ್ರಿಯಾಪದ: ಏಳು

kriyāpada: ēḷu