How are you planning to go to the river?

ನೀವು ನದಿಯ ಬಳಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದೀರ?

nīvu nadiya baḷi hēge hōgabēku endiddīra?

I plan to walk till the river

ನಾನು ನದಿಯವರೆಗೂ ನಡೆದು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದೇನೆ.

nānu nadiyavaregū naḍedu hōgabēku endiddēne.

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.