ಫ಼ಿಲ್ಟ್‌ರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಇದ್ದರು, ಈಗ ಬಾಯಿನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು.