ಲತೆಗೆ ಮರ ಅಥವಾ ಮರಕ್ಕೆ ಲತೆಯ ಆಸರೆ ಸಿಕ್ಕಿದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸೊಗಸಾಗಿರುತಿತ್ತು.

#DareDevilMusthafa