೧. “ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ”
೨. “ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ”
೩. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಈ ಟ್ವೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎತಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಕೇಳಿದ್ದರು ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ! https://twitter.com/ChristinMP_/status/1669019141469270016