ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನಟರು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶ ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಮೌನ. ಮೌನ ಸಮ್ಮತಿ ಲಕ್ಷಣ. #CAAProtests #saynotocab