ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಿರಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು, ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ “ಬಿಟ್ಟಿ” ಪಾಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನೆಮಾ, ಬಾರು ತಿರುಗಾಡಿದೋರು ಇವಾಗ ಉರುಕೊಂಡವ್ರೆ!

#shakthischeme