೧. “ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ”
೨. “ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ”
೩. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಈ ಟ್ವೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎತಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಕೇಳಿದ್ದರು ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ! https://twitter.com/ChristinMP_/status/1669019141469270016

Who is a good role model husband or male partner in Indian mythology ?

I personally think its a very difficult question.Only person I can think of is Shiva.

Even he is not there yet!

@arafatkamaal @appsupportidiot Inside city, where ev makes a lot of sense currently, range/charging is never an issue.