ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ
ಹೊಸ ವರುಷಕೆ ಹೊಸ ಹರುಷವ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತಿದೆ ನಮ್ಮನಷ್ಟೆ ಮರೆತಿದೆ

ಲೇಖಕರು.ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ

On iNaturalist: https://www.inaturalist.org/observations/74508990

Bangalore North, Karnataka

32 °C few clouds