ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಹಸನ!

RT @dp_satish: Ragi has its day! “ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ” ಬರೆದ ಕನಕದಾಸರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. pic.twitter.com/nrFTvLrE6h