RT @dp_satish: Ragi has its day! “ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ” ಬರೆದ ಕನಕದಾಸರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. pic.twitter.com/nrFTvLrE6h

RT @Vktkv: ಪವಾಡಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಯಾರನ್ನು ಮರುಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ
ಮಾಡಿದ್ದೇ ಪವಾಡದ ತಲೆ ಮೆಟ್ಟಿತು

…..ಕತ್ತಿ-ಕೋವಿ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ

ತುಟಿ ಬಿಗಿಯಲಿ…