ಅನ್ನ, ಕೆಲಸ, ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ಯವುದೋ ಒ.ಬಿ ರಾಯನ ಕಾಲದ ಕೋಲು, ಉಂಗುರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಯ್ತಾ ಅವ್ರೆ!