ಅನ್ನ, ಕೆಲಸ, ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ಯವುದೋ ಒ.ಬಿ ರಾಯನ ಕಾಲದ ಕೋಲು, ಉಂಗುರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಯ್ತಾ ಅವ್ರೆ!
What happens to an UPI money transfer that goes to a closed account? Will it come back?

If you have time this weekend, go watch #DaredevilMusthafa movie. Based on a short story by Poorna Chandra Tejasvi. It’s a simple and entertaining college story. It has english subtitles. 8/10.

@Dhananjayaka @ShashankSoghal https://twitter.com/thej/status/1659795582796562434/photo/1https://twitter.com/ShyamSPrasad/status/1659392532877328384?t=Wpe5CSgaLfv64hAuo1cXPA&s=19

https://twitter.com/mysorevivekmv/status/1659441199655325696?t=a9TzeAXd4T2hpcnJqRT_7w&s=19

https://twitter.com/dhanyarajendran/status/1659448844722262022?t=a9TzeAXd4T2hpcnJqRT_7w&s=19